Nobel STELLA - 300PMZ

Основен принцип на работењето на NOBEL STELLA – 300 PMZ апаратите се заснова исклучиво на процесот на механичко прочистување на водата. Процесот на прочистување на водата со помош на реверзноосмотската мембрана ја трансформира водата од водоводната инсталација или од бунарот во високо квалитетна вода за пиење или готвење. Водата се прочистува со помош на пред-филтер (седиментните и со активен јаглен) реверзноосмотската мембрана и пост-завршниот филтер. Во текот на процесот на пречистување на водата се отстрануваат механичките нечистотии, хлорот, соединенијата на хлорот, пестициди и други штетни соединенија како и 99,99% вируси и бактерии од водата. Во куќиштето на апаратот се сместени сите филтри. Со пост- завршниот филтер ја збогатуваме водата со калциум и магнезиум, со што го подобрува вкусот и квалитетот на водата. Пречистената вода се собира во резервоар под притисок а се користи преку посебно инсталирана славина на умивалникот.

повеќе за...Nobel STELLA - 300PMZ

Nobel F-2002B MZ - бизнис

Основен принцип на работењето на NOBEL F2002BMZ апаратите се заснова исклучиво на процесот на механичко прочистување на водата. Процесот на прочистување на водата со помош на реверзноосмотската мембрана ја трансформира водата од водоводната инсталација или од бунарот во високо квалитетна вода за пиење или готвење. Водата се прочистува со помош на пред-филтер (седиментните и со активен јаглен) реверзноосмотската мембрана и пост-завршниот филтер. Во текот на процесот на пречистување на водата се отстрануваат механичките нечистотии, хлорот, соединенијата на хлорот, пестициди и други штетни соединенија како и 99,99% вируси и бактерии од водата.Во долната половина од куќиштето на апаратот сместени се сите филтри, бостер пумпата, компресор за ладење. Во горната половина се сместени три резервоари. Резервоар со греач за жешка вода, резервоар за ладна вода и резервоар со вода на собна температура. Вода истекува од три славини на апаратот.

повеќе за...Nobel F-2002B MZ - бизнис

Nobel F-2002 MZ филтер апарат

Основен принцип на работењето на NOBEL F-2002 MZ апаратите се заснова исклучиво на процесот на механичко прочистување на водата. Процесот на прочистување на водата со помош на реверзноосмотската мембрана ја трансформира водата од водоводната инсталација или од бунарот во високо квалитетна вода за пиење или готвење. Водата се прочистува со помош на пред-филтер (седиментните и со активен јаглен) реверзноосмотската мембрана и пост-завршниот филтер. Во текот на процесот на пречистување на водата се отстрануваат механичките нечистотии, хлорот, соединенијата на хлорот, пестициди и други штетни соединенија како и 99,99% вируси и бактерии од водата. Во куќиштето на апаратот се сместени сите филтри, бостер пумпата, компресор за ладење и резервоар. Пречистената вода се собира во резервоар од 3 литра од што 2 литра се ладна вода и 1 литар на собна температура. Водата истекува од две различни славини вградени во апаратот.

повеќе за...Nobel F-2002 MZ филтер апарат

Страница 2 од 2